Svenska från dag ett

Syftet med kursen är att göra att deltagarna snabbt kan komma in i det svenska samhället och få en övergripande information/introduktion om arbetsmarknaden. Metoden för detta är dels att träna situationsanpassad svenska, dvs. öva de språkliga uttryck deltagarna kommer i kontakt med dagligen, som att handla mat, åka buss, presentera sig själv, framföra sina önskemål osv. Vidare är språkundervisningen anpassad till att lära deltagarna de ord och uttryck som förekommer i olika yrken och på arbetsmarknaden, vilket gör att det samtidigt blir en kurs i samhällskunskap.

Målet är att deltagarna efter avslutad kurs ska kunna så mycket vardagssvenska att de kan förstå enkla instruktioner, berätta om sig själva och vad de kan, vilka erfarenheter de har, vad de vill och kan arbeta med, kunna föra ett samtal med arbetskamrater och chefer om arbetet. De ska även känna till grunderna i det svenska samhället och hur den svenska arbetsmarknaden fungerar med lagar och regler för anställning, rätt till ledighet, regler och rättigheter vid sjukdom. Vidare ska de kunna gå och handla, läsa och förstå tidtabeller och hur transporter och kommunikationer fungerar, så att de på ett säkert sätt kan åka till ett arbete. Vikten av att passa tider och hålla överenskommelser är också viktigt.

Etapp 1: Introduktion 

 • Kartläggning av deltagarnas bakgrund och språkkunskaper.
 • Presentation av kursens syfte och upplägg.
 • Grunderna i svenska språket

Etapp 2: Grundläggande språkinlärning och det svenska samhället 

 • Alfabetet (ljuda och läsa)
 • Ordkunskap och meningsuppbyggnad.
 • Läsa och lyssna
 • Skrivövningar
 • Samtalsövningar, både i storgrupp och i smågrupper

I språkträningen utgår vi ifrån Sverige och det svenska samhället. Jämförelser mellan hemlandet och Sverige i olika vardagliga situationer som deltagarna möter eller kommer att möta använder vi i språkträningen.

Exempel:

 • Tider
 • Hälso- och sjukvård,
 • Skola, barnomsorg
 • Myndigheter
 • Genusperspektiv och jämställdhet.
 • Allemansrätten, (rättigheter och skyldighet).
 • Lagar och regler för och alkohol, tobak och droger.
 • Statsskick, regering, kommun och landsting

Etapp 3: Yrkesinriktad språkinlärning 

 • Kartläggning av tidigare yrkeserfarenheter och önskemål om kommande arbeten.
 • Yrkesspecifik ordkunskap.
 • Hur man läser instruktioner, skriver rapporter.
 • Studiebesök.

Etapp 4: Hur den svenska arbetsmarknaden fungerar 

 • Lagstiftning
 • Arbetsmiljö
 • Skyldigheter och rättigheter.
 • Arbetsmarknadens parter (fackföreningar)
 • Vad gäller när man blir sjuk?

Etapp 5: Att söka och få en anställning 

 • Skriva CV och söka jobb.
 • Sociala koder (umgänge med arbetskamrater, kaffepauser, passa tider mm).
 • Vad får man göra av privat karaktär under arbetstid?

Många av momenten går på ett naturligt sätt in i varandra, både när det gäller innehåll och språkträning, varför de olika momenten aldrig kan bli renodlade. Det viktigaste är förstås att deltagarna ska bli förtrogna med ett fungerande vardagsspråk som kan hjälpa dem både att söka ett arbete och att fungera på arbetsmarknaden.

Svenska från dag ett

Vem kan söka?: Asylsökande och nyanlända.

Vill du veta mer? Marie Hjelm, kursassistent Telefon: 0680-166 70

Kurslängd: 1 termin.

Terminstider: 2016-09-05 - 2016-12-09

Kursstart: 2016-09-05

Sista ansökningsdag: ---

Internat: För frågor gällande boende kontakta: Christina Sjöberg, telefon: 0680-166 67 eller 070-201 16 89

Välj den utbildning du söker

Välj omfattning

Dina personuppgifter

Förnamn:

Efternamn:

Ditt personnummer:

Din e-post:

Ditt telefonnummer*:

Bostadsadress:

Postadress:

Närmast anhörig* (namn samt telefonnummer):

Tidigare utbildning

Två referenter ska alltid anges. Det är personer som känner dig, exempelvis lärare, arbetsledare, idrottsledare eller någon från en förening du är aktiv i. Som referent får du inte ange släktingar eller vänner.

Namn, titel och telefonnummer (dagtid):

Namn, titel och telefonnummer (dagtid):

Internat
Väljer du att bo på vårt internat får du uppleva mycket mer än dagens lektioner och dela din vardag med människor som i många fall blir vänner för livet.

Speciella önskemål (till exempel vegetarisk kost)

Bilagor

Komplettera din ansökan genom att skicka in personbevis samt skriftlig motivering till varför du skall gå kursen. Gäller din ansökan Allmän linje skall även senaste skolbetyg bifogas.Jag har tagit del av och tänker följa skolans drogpolicy och ordningsregler. Min ansökan innehåller korrekta uppgifter. (Ansökan skickas inte vidare om du inte kryssat i rutan nedan)