Allmän linje – Distanskurser

by Administratör, 26 maj, 2017

Om du inte har möjlighet att studera på en bestämd tid och plats, kan distanskurser vara ett alternativ för dig. Våra distanskurser har samma innehåll som våra platsförlagda kurser, men du sitter hemma vid din egen dator och gör uppgifterna. Vi använder lärplattformen www.jamtland.net där du får underlag för dina uppgifter och kan lämna in dem. Efterkommande vecka får du respons på dina uppgifter.

Du kan läsa ett eller flera ämnen i följd, eller samtidigt. Varje ämne ligger på 25 procent av heltid och tar ungefär 5 timmar av din tid varje vecka. Du får ett intyg om att du har behörighet i ämnet när du fått dina uppgifter godkända. Om du studerar motsvarande heltid (minst 20 timmar per vecka) i minst 30 veckor kan du också få ett studieomdöme. Med studieomdöme kan du söka högskola genom folkhögskolekvoten.

Kurserna är kostnadsfria, men du måste själv betala kurslitteraturen. Kurserna löper under tio eller tjugo veckor och har löpande antagning och ansökningstid. Kurserna är CSN-berättigade. För att få studiemedel från CSN måste du studera på minst 50 procent av heltid.

 

Våra distanskurser är:

Historia 1a1
Kursen behandlar europeisk epokindelning från forntid till nutid och gör jämförelser med andra kultursfärer. Industrialisering, demokratisering och andra globala förändringsprocesser är viktiga inslag i kursen, liksom hur man kan tolka och använda olika källmaterial för att förstå nutid och framtid. 10 veckors studier med 5 timmars studiearbete per vecka.

Religion 1
Kursen behandlar världsreligionerna och olika livsåskådningar, människosyn och gudsuppfattningar. Individers och gruppers identiteter i förhållande till religion, etnicitet, traditioner är viktiga inslag i kursen, liksom etik- och moraluppfattningar, samt relationen mellan religion och vetenskap. 10 veckors studier med 5 timmars studiearbete per vecka.

Samhällskunskap 1a1
Kursen behandlar demokrati och politiska system, mänskliga rättigheter, folkrätt och humanitär rätt i väpnade konflikter Även arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö ingår i kursen, liksom kritisk käll- och informationsgranskning. 10 veckors studier med 5 timmars studiearbete per vecka.

Svenska 1, 2 och 3
Kurserna är indelade i sex moment. Dessa är: Informationssökning och källkritik, skriftlig framställning, muntlig framställning, argumentationsteknik, språkhistoria, samt språkriktighet. Läsning av olika texttyper och reflektion över dessa ingår i alla moment i kursen. Innehållet i de olika momenten varierar och svårighetsgraden ökar från nivå ett till nivå tre. Varje nivå är upplagd som en egen kurs om 20 veckors studier med 5 timmars studiearbete per vecka.

Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
Kurserna är indelade i fem moment. Dessa är: Informationssökning och källkritik, skriftlig framställning, muntlig framställning, svenskans ordförråd, struktur och variationer, samt reflektion och strategier för språkinlärning. Läsning av olika texttyper och reflektion över dessa ingår i alla moment i kursen. Innehållet i de olika momenten varierar och svårighetsgraden ökar från nivå ett till nivå tre. Varje nivå är upplagd som en egen kurs om 20 veckors studier med 5 timmars studiearbete per vecka.

Naturkunskap 2 med biologi
Kursen innehållet i huvudsak delar från gymnasieskolans kurs, men också delar av biologi 2. Kursens inriktning kommer att vara mot människokroppen i ett hälsoperspektiv. Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i mötet mellan naturvetenskap och samhällskunskap.

ANSÖK HÄR